Tanacetum haradjanii

(= Chrysanthemum haradjanii)