.

Celmisia

Celmisia argentea
Celmisia brevifolia
Celmisia gracilenta

.

Celmisia hectori
Celmisia monroi
Celmisia ramulosa

.

Celmisia ramulosa var tuberculata
Celmisia viscosa
Celmisia walkeri

 

Centaurea (suite)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x