Diascia

Diascia 'Pink Butterfly' by Christine Boulby
Diascia 'Pink Butterfly' by Christine Boulby
Diascia 'Rose'
Diascia 'Rose'

Dicentra

Dicentra cucullaria
Dicentra cucullaria

Dictyolimon

Dictyolimon macrorrhabdos
Dictyolimon macrorrhabdos

Dierama

Dierama pulcherrimum
Dierama pulcherrimum

Digitalis

Digitalis ferruginea
Digitalis ferruginea
Digitalis laevigata
Digitalis laevigata
Digitalis laevigata ssp graeca
Digitalis laevigata ssp graeca
Digitalis lamarckii
Digitalis lamarckii
Digitalis lanata
Digitalis lanata
Digitalis obscura
Digitalis obscura
Digitalis parviflora
Digitalis parviflora
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea ssp heywoodii
Digitalis purpurea ssp heywoodii
Digitalis purpurea var alba
Digitalis purpurea var alba
Digitalis trojana
Digitalis trojana
Digitalis viridiflora
Digitalis viridiflora
Digitalis x fulva

Digitalis x fulva

(= x mertoensis)

Dionysia

Dionysia aretioides
Dionysia aretioides
Dionysia aretioides 'Bevere'
Dionysia aretioides 'Bevere'
Dionysia bryoides
Dionysia bryoides
Dionysia involucrata
Dionysia involucrata
Dionysia khatamii
Dionysia khatamii
Dionysia tapetodes
Dionysia tapetodes

Dodecatheon

Dodecatheon alpinum
Dodecatheon alpinum

Doronicum

Doronicum orientale var magnificum
Doronicum orientale var magnificum
Doronicum grandiflorum
Doronicum grandiflorum

Dorycnium

Dorycnium hirsutum
Dorycnium hirsutum
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium pentaphyllum

Draba

Draba acaulis
Draba acaulis
Draba aizoides
Draba aizoides
Draba cappadocica
Draba cappadocica
Draba cuspidata
Draba cuspidata
Draba densifolia
Draba densifolia
Draba fladnizensis
Draba fladnizensis
Draba longirostris
Draba longirostris
Draba mollissima
Draba mollissima
Draba rigida imbricata
Draba rigida imbricata
Draba rigida var bryoides
Draba rigida var bryoides
Draba sakurai
Draba sakurai

Dracocephalum

Dracocephalum argunense
Dracocephalum argunense
Dracocephalum bullatum
Dracocephalum bullatum
Dracocephalum canescens
Dracocephalum canescens
Dracocephalum grandiflora
Dracocephalum grandiflora
Dracocephalum ruyschianum
Dracocephalum ruyschianum

Drosanthemum

Drosanthemum hispidum
Drosanthemum hispidum (1)
Drosanthemum hispidum
Drosanthemum hispidum (2)

Dryas

Dryas octopetala
Dryas octopetala
Dryas x suendermanii
Dryas x suendermanii

Echinacea